เกี่ยวกับเรา

จุดกำเนิดแห่งรกฐนอันมั่นคง

เนื่องจากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดตั้งโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลางมากมาย อาทิ โรงงาน อาคารสำนักงานที่พักอาศัย ตลอดจนทางด่วนและสะพานต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ยวดยานพาหนะทุกชนิด ทาให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างขยายตัวอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดสภาวะขาดแคลนวัสดุ โดยเฉพาะเสาเข็มคอนกรีตคุณภาพสูง ซึ่งปริมาณที่ผลิตทั่วประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด (PAT-TARA PILING COMPANY) จึงถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ.1989) โดยดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกชนิด อาทิ เสาเข็มคอนกรีตชนิดหน้าตัดตัว I และหน้าตัดสี่เหลี่ยมคุณภาพสูง ซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคงให้กับสิ่งก่อสร้างทุกชนิด เพื่อตอบสนองและรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ก่อตั้งโรงงานบนเนื้อที่ 86 ไร่ ริมถนนปทุมธานี-บางเลน จ.นนทบุรี

ส่วนบริษัท พงษ์ภัทร เอนเตอร์ไพรส์ จากัด (PONG-PAT ENTERPRISE COMPANY) ได้ก่อตั้งขึ้นก่อน ในปี พ.ศ. 2519 (1976) แต่ได้หยุดดาเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) โดยให้บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จากัด เป็นผู้ดำเนินการธุรกิจแต่เพียงผู้เดียว จนกระทั่งปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) เมื่อธุรกิจคอนกรีตอัดแรงขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงกลับมาดำเนินการอีกครั้ง โดยแบ่งส่วนในการผลิต ให้ บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายคอนกรีตอัดแรงบางชนิด อาที เสาเข็ม, Plank Girder, Box Girder และ Segment ฯลฯ ส่วนบริษัท พงษ์ภัทร เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ทำหน้าที่ผลิตและจำหน่ายคานคอนกรีตอัดแรงขนาดใหญ่ อาทิ งาน Prestressed Concrete I & C Girder และงาน Post Tension I & C Girder ให้กับผู้รับเหมาทั่วไปที่รับงานกับทั้งทางราชการและเอกชน

ทั้ง 2 บริษัท แบ่งงานด้านการผลิตออกเป็น 2 ทีม โดยมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์และวิสัยทัศน์กว้างไกลในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างมืออาชีพ ตลอดจนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการวางแผนและปฏิบัติงาน

 

ผลผลิตที่มีคุณภาพ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานการผลิตที่ใส่ใจกับทุกรายละเอียด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นตลอดจนกระบวนการผลิตเสร็จสิ้น พร้อมควบคุมงานให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และตรวจสอบคุณภาพในแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิดโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด

 

พร้อมพัฒนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ขณะที่เทคโนโลยีต่างๆ  ในปัจจุบันได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขและนาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่อง และด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลผลิตให้ล้ำหน้าอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอในการส่งเสริมอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศบริษัทฯ จึงได้วางแผนขยายการลงทุนเพื่อรองรับการให้บริการโครงการก่อสร้างต่างๆ ได้อย่างเต็มที่


 

บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด และ บริษัท พงษ์ภัทร เอนเตอไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

32/2 หมู่ 3 .ปทุมธานีบางเลน

.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

วันที่ก่อตั้ง: มกราคม 2532

วันที่จดทะเบียน: มกราคม 2533

ที่ดิน: 90 ไร่


 

บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด (โรงหล่อแก่งคอย)

172 .6 .แก่งคอยบ้านนา ต.ชำผักแพว

.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ก่อสร้าง: มีนาคม 2560

ที่ดิน: 51 ไร่