รายละเอียดงาน

งานก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดรถไฟสายทางเข้าเมืองแก่งคอย จ.สระบุรี

ว่าจ้างโดย: หจก.โชคชัยการโยธา

เจ้าของโครงการกรมทางหลวง

ความคืบหน้าของโครงการ: 99%

มูลค่าโครงการ: 78 ล้านบาท

เริ่มปี: กันยายน 2561

เสร็จสิ้น: กันยายน 2563