รายละเอียดงาน

เขื่อนป้องกันน้ำท่วมสาย นฐ.3054 แยก ทล.340-บ.คลองพระยาบรรลือ (ทช.)

เจ้าของโครงการกรมทางหลวงชนบท

ว่าจ้างโดย: บริษัท กรุงธน เอนยิเนียร์ จำกัด

ความคืบหน้าของโครงการ: 100%

มูลค่าโครงการ: 296 ล้านบาท

เริ่มปี: 2555

เสร็จสิ้น: 2555