รายละเอียดงาน

โครงการก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อ 8 ฐาน Mainline (Westbound)

ว่าจ้างโดย:  บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด

เจ้าของโครงการ:  กรมทางหลวง

ความคืบหน้าของโครงการ:  100% ในส่วนที่บริษัทรับผิดชอบ

มูลค่าโครงการ:  163 ล้านบาท

เริ่มปี:  2561

เสร็จสิ้น:  2562