รายละเอียดงาน

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี สัญญา 19

เจ้าของโครงการกรมทางหลวง (สำนักสะพาน)

ว่าจ้างโดยบริษัท แสงชัยโชค จำกัด

ความคืบหน้าของโครงการ: ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญา

มูลค่าโครงการ: 113 ล้านบาท

เริ่มปี: 2560

เสร็จสิ้น: 2562