รายละเอียดงาน

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี สัญญา 16

เจ้าของโครงการกรมทางหลวง สำนักสะพาน

ว่าจ้างโดย: บริษัท ธงชัยเจริญก่อสร้าง 2566 จำกัด

ความคืบหน้าของโครงการ: ระหว่างดำเนินการ – 20% เสร็จแล้ว

มูลค่าโครงการ: 1,080 ล้านบาท

เริ่มปี: 2560

เสร็จสิ้น: