รายละเอียดงาน

โครงการก่อสร้างทางหลวง 3191 สาย ต.มาบตาพุด – อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัด

ว่าจ้างโดย: บริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ: กรมทางหลวง

ความคืบหน้าของโครงการ: 15%

มูลค่าโครงการ: 1,230,318,560.00 บาท

เริ่มปี: 2562

เสร็จสิ้น: 2565