รายละเอียดงาน

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถ.พระราม 2)

ว่าจ้างโดย:  กิจการร่วมค้า เอ็นทีเอ

เจ้าของโครงการ:    กรมทางหลวง

ความคืบหน้าของโครงการ:  80%

มูลค่าโครงการ:    3,400 ล้านบาท

เริ่มปี:  สิงหาคม 2562

เสร็จสิ้น:  2566