รายละเอียดงาน

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา สัญญา 28

ว่าจ้างโดย: บริษัท แสงชัยโชค จำกัด

เจ้าของโครงการ: กรมทางหลวง

ความคืบหน้าของโครงการ: ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญา

มูลค่าโครงการ: 1,177 ล้านบาท

เริ่มปี: 2560

เสร็จสิ้น: 2562