รายละเอียดงาน

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน) จ.พิษณุโลก

ว่าจ้างโดย: บริษัท คริสเตียนีและนีสเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ: กรมทางหลวง สำนักสะพาน

ความคืบหน้าของโครงการ: ระหว่างดำเนินการ – 20% เสร็จแล้ว

มูลค่าโครงการ: 353 ล้านบาท

เริ่มปี: 2560

เสร็จสิ้น: