รายละเอียดงาน

หมวดหมู่:

โครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับ ทล.37 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันต์

ว่าจ้างโดย: บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด

เจ้าของโครงการ: กรมทางหลวง

ความคืบหน้าของโครงการ:

มูลค่าโครงการ: 82,473,288.80 บาท

เริ่มปี: 2563

เสร็จสิ้น: 2564