รายละเอียดงาน

หมวดหมู่: คานสะพาน

โครงการอาคารประกอบคลองระบายน้ำ D-1 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เจ้าของโครงการ: สำนักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน

ความคืบหน้าของโครงการ: 100%

มูลค่าโครงการ: 3.5 ล้านบาท

เริ่มปี: 2561

เสร็จสิ้น: 2561